Oppgradering og utvikling av kaiene på Moldegård

Godshavnen på Moldegård er den sentrale godshavnen i regionen. Kaiene, som er bygd på 70-tallet, var rustskadet. Skadene oppstod på grunn av byggemetoden, og dette har rammet både kaier og broer som ble bygd på den tiden. Det er støpt et nytt kaidekke oppå eksisterende kai. Området innenfor kaiene er bygd opp og asfaltert/stensatt. Gulvet inne i terminalbygningen er hevet tilsvarende. For å gi bedre plass for lasthåndtering mellom skipsside og terminalbygning ble den sydligste seksjonen av bygningen fjernet. Dette gir 5 meter bredere kai. Kontorbygningen til skipsekspeditøren er flyttet 7,5 meter mot nord. Dette var nødvendig for å få sørveggen på kontorbygningen til å flukte med sørveggen på terminalbygningen. Øst for dagens containerområde, og 110 meter øst for kaien, er det i fyllingsfronten bygget en frittstående 200 tonns pullert. Godshåndteringen ble opprettholdt i anleggsperioden. Oppgraderingen ble ferdigstilt høsten 2019.

Oppgradering av Søndre kai

Søndre kai på Øran er den eneste industrikaien i Åndalsnes. Nordre kai er avstengt, og Jernbanekaien, med sin beliggenhet i Åndalsnes sentrum, egner seg ikke som industrikai. Søndre kai er bygd i to trinn. Første del ble bygd på 70-tallet, og andre del på 80-tallet. Kaiens fundament består av to cellespunter og stålpeler, med et kaidekke av betong og stålbjelker. Det var alvorlige tæringsskader i flomålet på cellespunt vest. Spuntveggen er av stål. Reparasjonsmetoden bestod i kartlegging av skadeomfanget, og påsveising av stålplater over skadet område, såkalt dobling. Det ble sveiset både over og under vann. Det ble påsatt anoder på spunten for å hindre tæring. Reparasjonsmetoden er lite brukt i havnesammenheng, og prosjektet har gitt havneselskapet god erfaring. Tilstanden for øvrig synes å være bedre. Dette reparasjonsarbeidet ble ferdigstilt sommeren 2019. Før kaien er ferdig oppgradert må kantskinner, pullerter og fenderverk settes i stand, samt at de åpne stålrørspelene under kaidekket må forstekes ved å fylle de med betong. I tillegg må det monteres anoder på pelene og på spuntcelle øst.

Trafikk-/næringskaier som del av Sjøfronten 1 i Molde

Trafikken i havna i Molde sentrum er til tider så stor at det er utfordrende å finne kaiplass til alle fartøyene. For at tilgangen til trafikk-/næringskaier i Molde sentrum ikke skulle bli redusert ved etableringen av ny sjøfront ble det bygget kaier/kaifronter i ytre del i sjøfronten mellom torget og Storkaia. Nye og effektive kaier vil bidra til å utvikle Molde som havneby. Området egner seg naturlig nok ikke til betydelig godshåndtering, men til liggekaier for både yrkes- og fritidsfartøyer. Kaiene ble tilgjengelig for bruk sommeren 2019.

Nytt sanitærrom i terminalbygget ved Tindekaia

Eksisterende tekjøkken er ombygget til sanitærrom med toalett.  Sanitærrommet benyttes av guider, agenter, og andre, som har havnerelatert arbeid. Ombyggingen ble ferdigstilt våren 2019.

Etablering av fiskeri-/næringshavn på Helland

Det er foretatt manuell oppmåling av sjødybden i Hellandbukten, sør for Kataholmen, for å kartlegge behovet for mudring. Det er lagt ut et flytebryggeanlegg for mindre fiskefartøy/sjarker og arbeidsbåter

Mulighetsstudie om mudring ved Nautneset kaier i Nerbøvågen

Det er innhentet tilbud for å få gjennomført miljø- og grunnundersøkelser, samt geotekniske vurderinger for mudring ved Nautneset kaier.

Søknad om tilskudd til tømmerkai, Nordre kai på Øran

Flere skogselskaper og organisasjoner ser på Nordre kai på Øran som en egnet tømmerkai for skogindustrien i Rauma kommune og nærliggende kommuner i Gudbrandsdalen. Nordre kai er avstengt på grunn av tæringsskader i spuntveggen og landfester. Oppgraderingen kan bestå i å reparere eller bygge ny spuntvegg. Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og rasjonell tømmerhåndtering gir reduserte transportkostnader. Det er bevilget midler til tømmerkaier over statsbudsjettet. Tilskuddsandel vil vurderes individuelt for det enkelte prosjekt, og kan være inntil 80 prosent. Søknad om tilskudd er under utarbeidelse, og skal sendes Landbruksdirektoratet.

Landstrøm til Kystruten Bergen – Kirkenes og landstrøm til cruise

Enova har gitt havneselskapet tilsagn om tilskudd for å etablere landstrøm på Storkaia til Kystruten Bergen – Kirkenes. Havneselskapet har tilbudt kystruterederiene avtale om landstrøm på Storkaia. Tilbudet innebærer at levering av landstrøm skjer etter selvkostprinsippet, «åpen bok» og en årlig avregning. Det er så langt ikke inngått avtaler. Havneselskapet har søkt Enova om tilskudd til et forprosjekt for etablering av landstrøm til cruise på Tindekaia.

Ombygging av kontorer i 2. etasje i Hamnegata 8B

Ombyggingen ble utført for å tilpasse lokalene til ny leietaker. Arbeidet ble fullført sommeren 2019.

Renovering og oppgradering av kontorlokaler i 2. etasje i Hamnegata 12

Dette var gamle og lite funksjonelle kontorlokaler som måtte renoveres og oppgraderes før de ble lagt ut på leiemarkedet. Arbeidet ble ferdigstilt februar 2020. Lokalene er utleid.

Eksisterende kaianlegg og bygninger

Vedlikeholdsavdelingen har hatt en betydelig egenproduksjon. Det er utført mye planlagt vedlikehold, og reparasjoner på eksisterende bygninger og kaianlegg.