Byggets funksjoner

I forbindelse med rivningen av den opprinnelige bygningen måtte flere av havnevesenets funksjoner flyttes. Når det nye bygget står ferdig blir flere av disse funksjonene flyttet tilbake til Hamnegata 8. I tillegg kommer havnevaktkontoret for første gang under samme tak som administrasjonen. De holder nå til i Hamnegata 12. I løpet av de siste årene har administrasjonen blitt utvidet med en og en halv stilling, som følge av at havneområdet er utvidet fra en kommune til sju kommuner, samt at det gjennomføres flere krevende prosjekter. Dette har også medført behov for å utvide kontorlokalene. Spise-, garderobe- og sanitærforholdene til innleide ungdommer som gjør vedlikeholdsarbeid i sommerhalvåret, samt fortøyningspersonell, blir bedre.

Det skal også lages et eget servicerom for mannskapene på cruiseskipene, samt turoperatører og agenter. Mannskapene får tilgang til gratis trådløst nettverk slik at de kan kommunisere med sine familier under ordnede forhold. For tiden fungerer det slik at dette foregår under åpen himmel, i all slags vær, og til dels på et dårlig nettverk. Vi tror det vil være et konkurransefortrinn å ha et slikt tilbud. Turoperatørene og agentene kan ha behov for å utføre enkle kontoroppgaver.

I tillegg blir det flere tekniske rom. Blant annet: Et lagerrom for utstyr til landstrømstilkobling for skip, og annet elektrisk utstyr. I nybygget blir det et eget lagerrom for utstyr for vannfylling, samt et malingslager. Det blir også en garasje med et lite verksted.

Byggets arkitektur

Kaiområdet er en viktig del av Molde og bybildet, både for tilreisende som kommer med båt og for andre turister og fastboende som oppholder seg i byen. I og med at det er lagt en del føringer gjennom kommuneplan, reguleringsplan og intensjonene om sjøfronten i Molde (Jf. idekonkurransen om Molde Sjøfront i 2003); var det viktig for Molde og Romsdal Havn IKS og Molde Havnevesen KF å få til et prosjekt der dette ble vurdert på ulike måter av kompetente tilbydere. Ideer og planer som har vært vurdert før skulle legges til side med sikte på å konkretisere et ide- og skisseprosjekt opp i mot de kommunale planene, og synligjøre tanker som kan samle, begeistre og gi byen noe å strekke seg etter i årene framover.

Det er også et overordnet mål at utviklingen av Storkaiområdet skal bidra til en bedre vekst og aktivitet av havnerelaterte virksomheter.

Moldes sjøfront preges etter hvert av mange solitære bygg som ikke nødvendigvis «snakker med» omgivelsene. Det er viktig at det som nå skal bygges får en identitet som gjør at det nye Storkaiområdet blir en del av en positiv videre byutvikling. Det er ønskelig at den nye rekken med bygninger langs Storkaia danner en helhetlig arkitektur som binder sammen, mer enn den splitter, bysentrum.

Utviklingen av Storkaia vil foregå over tid. For å sikre en forutsigelig utvikling i området er det utarbeidet en detaljert reguleringsplan for området. Dette er ikke en ny plan, men en detaljering av rammene i sentrumsplanen for å sikre gjennomgående kvaliteter og sammenhengende arkitektur for området.

For å få utredet mulighetene ble det i 2012 gjennomført en nasjonal arkitektkonkurranse for området.

Det var en klar forutsetning for konkurransen at sentrumsplanens åpninger mot byen skulle opprettholdes og konkurransejuryens ble sammensatt med fagpersoner for nettopp å ivareta disse forholdene.

Det var 11 arkitektkontorer som meldte seg på konkurransen. Av disse gikk 3 til finalen. Lusparken Arkitekter gikk seirende ut av konkurransen med blant annet følgende begrunnelser fra konkurransejuryen (utdrag fra juryens vurdering/kritikk):

  • Tilbyder holder seg i vesentlig grad innenfor rammene i reguleringsplanen.
  • Siktlinjene/byaksene er godt ivaretatt, og det er lagt ned et betydelig arbeid på flere nivå.
  • Forslaget viser en tydelig ambisjon i forhold til formuttrykk, der alle bygningene er en del av et helhetlig arkitektonisk uttrykk, er potensialet til å utvikle et karakteristisk og rikt formuttrykk. Dette både tilfører noe nytt og samtidig har et potensial til å spille sammen med de omkringliggende bygningene og sentrumsområdet på en fin måte.
  • Grepet med en samlende saltaksløsning, har et potensial som kan gi et moderne og tidsriktig preg og samtidig bringe en kontinuitet til byens historie og kultur.