- Plast og avfall i havet er et stort miljøproblem. De nye kravene skal bidra til å legge til rette for levering av avfall i havner, økt ombruk, økt materialgjenvinning og redusert marin forsøpling, skriver departementet.

Havnene skal blant annet legge til rette for mottak av avfall som fiskere har tatt opp fra sjøen. Dette skal kunne leveres vederlagsfritt.

Regelverket innebærer flere krav til oppfølging og tilsyn, og utvider rapporteringskravene for noen typer fartøy. Havnene skal tilrettelegge for kildesortert avfall fra fartøy.

Fiskefartøy og fritidsbåter vil nå også omfattes av kravet til å betale generelt avfallsgebyr, og det skal differensieres etter kategori og fartøyets størrelse. Det skal betales uavhengig av om de leverer avfall i havn eller ikke. Dette gjøres allerede for noen kategorier skip, inkludert cruiseskip og lasteskip, hvor generelt avfallsgebyr har vært gjeldende i flere år.

Gebyr beregnes ut fra de faktiske kostnadene med mottak og håndtering av avfall. Når det gjelder levering av oppfisket avfall fra fiskeindustrien skal kostnadene inkluderes i beregningen av det generelle avfallsgebyret.

Forskriften er gjeldende fra 1. oktober 2023.

Forskriften:

Forskrift om endring i forurensningsforskriften kapittel 20 og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger - Lovdata