Molde og Romsdal Havn IKS har ikke fått klager fra lokalbefolkningen på forurensning fra cruiseskipene som anløper Molde og Åndalsnes. Værforhold og topografi kan være faktorer som bidrar positivt. Renere brennstoff og nytt utstyr om bord på skipene bidrar også til vesentlig forbedring. 

For mer informasjon anbefaler vi å lese intervju om forurensning fra cruiseskip med seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk Institutt for luftforskning, i Stavanger Aftenblad fredag 6. september 2019. Forskerens synspunkter kan sikkert diskuteres, men han representerer et statlig institutt, og det bør ha en viss betydning.

Skipsfartens bidrag til utslipp til luft

Skipsfarten står for omkring 2,2 prosent av verdens samlede utslipp av CO2, til tross for at nærmere 90 prosent av all godstransport foregår med båt. Skipsfart er den klart mest miljøvennlige transportformen, men har likevel et stort potensial (opp mot 80%) for å redusere utslipp av blant annet svoveloksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx). FN`s maritime organisasjon IMO har høye målsetninger når det gjelder reduksjon av utslipp. Cruiseskip står for ca. 1 promille av globale CO2-utslipp.

Landstrøm

Hurtigruten og Havila Kystruten som betjener Kystruten (Havila fra 01.01.2021) har fått tilbud om landstrøm på Storkaia. Tilbudet innebærer at levering av landstrøm skjer etter selvkostprinsippet, «åpen bok» og en årlig avregning. Dette betyr at havneselskapet ikke skal tjene penger på levering av landstrøm. Vi avventer tilbakemelding fra rederiene. 

Når det gjelder landstrøm til cruiseskip har vi en dialog med Plug AS, som er aktuell når det gjelder landstrøm til cruiseskip i Bergen og Ålesund. Plug har antydet at trafikkgrunnlaget kan være for lite for å forsvare en investering i et anlegg for cruise, men de ønsker heldigvis en videre dialog med oss. En utfordring er selvsagt også kapasiteten på strømnettet inn til vårt område, og videre ned på havnen.

Batteri som energibærer

Batteri som energibærer og elektrisk fremdriftsanlegg kan egne seg på mindre skip i nærkystfart, ikke på de store skipene i langfart.

EPI - Environmental Port Index

Havneselskapet innførte fra 2020 miljøtiltaket EPI (gjelder foreløpig bare cruiseskip). Environmental Port Index er innført for å gi et økonomisk incentiv til bærekraftig og miljøvennlig cruisedrift, og for å gjøre det mindre lønnsomt å ankomme havnen med forurensende skip.

Les også havnedirektørens kronikk i Romsdal Budstikke under Ordet fritt den 13.12.2019 om cruisetrafikk, kloakk, gråvann og avfall i Molde og Romsdal Havn.